ВСТУП

Якісною послугою визнається аудиторська послуга, яка надається з дотриманням вимог професійних стандартів, законодавчих і нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність в Україні, та задовольняє потреби користувачів.

МФА (фірма) розроблено та впроваджено у свою практику таку систему контролю якості аудиторських послуг, яка забезпечує обґрунтовану впевненість у тому, що фірма та її персонал діють відповідно до вимог МСА, Кодексу етики, інших професійних стандартів та законодавчих і нормативних актів, які регулюють аудиторську діяльність в Україні, а звіти, що надаються, відповідають умовам завдання.

Система контролю якості аудиторських послуг МФА складається з політики, розробленої з метою забезпечення дотримання перелічених нижче вимог до її кінцевого продукту, а також процедур, необхідних для її впровадження та моніторингу відповідності цим вимогам.

Політика та процедури контролю якості аудиторських послуг фірми створені відповідно до наступних вимог:
достатність (повнота) — необхідний мінімум інформації для оцінки стану суб’єкта господарювання, який перевіряється;
точність — оцінка ступеня відповідності даних звітності реальному стану справ;
корисність — звіт за результатами виконання завдання стосується тільки суттєвих аспектів діяльності суб’єкта перевірки;
доступність — звіт за результатами виконання завдання надається у формі, яка не потребує додаткового осмислення;
однозначність — відсутність можливості різних тлумачень;
оперативність — підготовка звіту за результатами виконання завдання у визначений строк;
призначення — адресування інформації конкретним користувачам.

Організація системи контролю якості
аудиторських послуг

Політика контролю якості — це формалізована сукупність принципів, методів і правил, застосовуваних при здійсненні контролю якості аудиторських послуг.

Процедури контролю якості — це заходи та дії, які здійснюються для впровадження політики контролю якості.

Система контролю якості аудиторських послуг МФА складається з таких елементів:
1) відповідальність директора МФА за організацію контролю якості;
2) етичні вимоги;
3) прийняття завдання та продовження співпраці з Клієнтом, виконання конкретних завдань;
4) людські ресурси;
5) виконання завдання;
6) моніторинг.

1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Директором визначено ділову стратегію діяльності фірми, яка містить основні цілі та задачі її існування, напрямки та обсяги діяльності, організаційну структуру та порядок співробітництва персоналу.

З метою забезпечення високої якості аудиторських послуг директором встановлюються основні правила та норми професійної діяльності фірми.

Відповідальність за розробку, організацію, впровадження та підтримку ефективного функціонування системи контролю якості аудиторських послуг МФА несе її директор.
Директор МФА здійснює постійний контроль виконання вимог професійних стандартів.

Ділова стратегія

Основними напрямками діяльності Фірми є:

 1. Надання аудиторських послуг з виконання завдань з аудиту, огляду, надання впевненості та завдань з перевірки за погодженими процедурами, широкому колу клієнтів.
 2. Надання консультативних послуг з питань бухгалтерського обліку.
 3. Надання консультативних послуг з питань податкового законодавства, включаючи супровід податкових спорів клієнтів.
 4. Надання послуг з ведення бухгалтерського обліку клієнтів.

Правила професійної діяльності

 1. Беззастережна відданість якості.
 2. Розподіл управлінських обов’язків.
 3. Превалювання якості над комерційними міркуваннями.
 4. Достатність ресурсів для якісного виконання роботи.
 5. Висока внутрішня професійна культура фірми яка заохочує високоякісну роботу.
 6. Виконання роботи відповідно до професійних стандартів, застосовних вимог законодавства.
 7. Надання зрозумілих звітів, що відповідають обставинам та умовам договору.