Людські ресурси

Основа надійного та високоякісного надання аудиторських послуг МФА — належним чином підготовлений персонал, який постійно підтримує свій фаховий рівень. Необхідний рівень підготовки працівників досягається високими вимогами до початкової спеціальної підготовки та необхідністю постійного її вдосконалення у процесі роботи.

Необхідними умовами якісної роботи МФА є наявність висококваліфікованих співробітників і атмосфера професійної поведінки та взаємодопомоги між ними.
Надання аудиторських послуг у відповідності до найвищих стандартів якості вимагає від персоналу задоволення чотирьох основних потреб:
довіра,
професіоналізм,
якість послуг,
конфіденційність.

Вимоги до кандидатів

Відбираючи працівників, надається перевага особам, які володіють достатніми професійними знаннями та навичками для виконання своїх обов’язків, а також демонструють готовність дотримуватися принципів незалежності, чесності, об’єктивності, конфіденційності та норм професійної поведінки.

Пріоритет при прийнятті на роботу надається кандидатам, які мають:
відповідний сертифікат аудитора України;
спеціальну вищу освіту;
більший стаж роботи;
значний досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку або контролю;
знання та навички володіння комп’ютерною технікою та технологіями;
достатній життєвий досвід;
навички вільного спілкування;
високий рівень комунікабельності;
особисті та фахові досягнення.

Призначення груп із завдання

Важливим фактором забезпечення високої якості виконання завдань з надання впевненості є ефективне формування груп із завдання. Відповідальність за належне формування складу групи із завдання покладається на призначеного ключового партнера із завдання та погоджується директором або його заступником з питань обліку та аудиту.

При формуванні складу групи із завдання враховуються наступні фактори:
об’єктивні умови (галузь, обсяги, труднощі, користувачі, інше),
суб’єктивні дані працівників (фах, досвід, здатність до співпраці, психологічна сумісність).

Ключовим партнером із завдання призначається співробітник з числа аудиторів, що мають необхідні професійні кваліфікацію, знання та досвід.

Ключовий партнер із завдання відповідає за:
проведення процедур прийняття клієнта (завдання);
формування та погодження складу групи із завдання;
проведення переговорів з керівництвом (уповноваженими особами) клієнта щодо питань перевірки (обсяги, можливі труднощі, строки, співпраця тощо).

Забезпечення високого професійного рівня персоналу
під час надання послуг

Співробітник МФА виконує роботу на підставі розроблених посадових інструкцій, якісно, вчасно та у повній відповідності до обставин (умови договору, наказ керівника, тощо).

В процесі виконання роботи співробітник МФА демонструє незалежність, освіченість, об’єктивність та належний професійний підхід до своєї справи. Співробітник МФА повинен уникати висловлення особистої думки стосовно бізнесу клієнта, його ділоустрою, персоналу, керівництва, тощо.

Всі працівники МФА та залучені спеціалісти зобов’язані суворо дотримуватись вимог конфіденційності щодо будь якої інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх обов’язків стосовно клієнта та самої фірми.

МФА розроблено комплекс процедур для забезпечення належного контролю за конфіденційністю, чесністю та об’єктивністю працівників:
вивчення та дотримання працівниками внутрішніх стандартів МФА;
документування виконання завдань;
внутрішні перевірки;
аналіз та консультації.

При роботі групи аудитори, які мають спеціальні навички або знання надають професійну допомогу та здійснюють нагляд над виконанням роботи іншими членами групи. Під час виконання завдання проводиться консультування зі складних та спірних питань. Встановлені процедури вирішення розбіжностей у думках.

На усіх етапах завдання здійснюється контроль якості його виконання

Професійна підготовка персоналу

Політика і процедури МФА щодо управління персоналом передбачають різні методи підвищення рівня знань та компетентності співробітників. Це, зокрема:
професійна підготовка;
безперервна професійна освіта, включаючи підвищення кваліфікації;
обмін досвідом роботи та особисті досягнення;
внутрішнє навчання в МФА;
навчання під час виконання завдання.

Навчання персоналу

Навчання персоналу відбувається відповідно до загального плану підвищення кваліфікації персоналу.

Форми підвищення кваліфікації:
навчальні курси та семінари (внутрішні та зовнішні);
програми удосконалення знань;
участь у спеціалізованих тематичних робочих групах;
участь у роботі тематичних круглих столів, конференцій, форумів;
читання спеціалізованої літератури.

Важливим обов’язком спеціалістів МФА є активна участь у житті професійної спільноти — відвідування лекцій, семінарів, запрошення фахівців з різних питань для проведення внутрішніх занять (особливо напередодні важливих та значних змін спеціальних норм законодавства).

Метою проведення внутрішніх семінарів є реалізація програм внутрішньо-фірмового навчання, підвищення ефективності роботи співробітників у процесі здійснення аудиторської діяльності, а також взаємодії співробітників у колективі.

У офісі МФА сформована бібліотека, що є вільно доступною для усіх співробітників та постійно оновлюється. Вона включає в себе нормативну літературу, підручники, періодичні видання та загальноосвітню літературу.

Професійне консультування

Важливим напрямком підвищення рівня кваліфікації персоналу є професійне консультування.

Теми консультацій:
застосування щойно виданих технічних нормативів;
галузі економіки з особливими вимогами до бухгалтерського обліку, аудиту та звітності;
проблеми практики, що виникають;
вимоги законодавчих і регуляторних органів (зокрема, іноземної юрисдикції) до документації.

Кар’єрне зростання

Для забезпечення успіху та отримання від співробітників професійної та свідомої роботи МФА надає їм можливість кар’єрного зростання збільшення фінансового заохочення.

Оцінка роботи персоналу

Система оцінки роботи персоналу включає сукупність заходів та способів визначення, чи відповідає обсяг та якість роботи працівника вимогам МФА. За результатами такого оцінювання директором приймаються рішення щодо подальших змін у взаємовідносинах з працівником.

Політикою МФА передбачено преміювання за результатами роботи та оцінювання якості роботи працівників.

У разі порушення співробітником норм та вимог системи контролю якості аудиторських послуг до нього застосовуються дисциплінарні методи впливу: попередження, догана або звільнення.