Документація системи контролю якості аудиторських послуг МФА та документування виконання завдання

Аудиторська документація (робочі документи) — запис виконаних аудиторських
процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків.

Аудиторський файл — одна чи кілька тек або інших носіїв інформації у фізичній чи електронній формі, що містять записи, які становлять аудиторську документацію (робочі документи) конкретного завдання.

Документація із завдання
Політикою Фірми щодо документування виконання завдань з надання впевненості вимагається від групи із завдання збирати та складати аудиторську документацію, що надає:
а) докази наявності основи для висновку про досягнення загальних цілей виконання завдання;
б) докази того, що завдання планувалось та виконувалось відповідно до вимог професійних стандартів і застосовних законодавчих і нормативних актів України.

Під час виконання завдання група із завдання належним чином документує:
1) характер, час і обсяг виконаних процедур;
2) результати виконаних аудиторських процедур та отримані аудиторські докази;
3) значущі питання, які виникають під час виконання завдання, висновки, яких
дійшли стосовно цих питань, та значні професійні судження;
4) ідентифікаційні характеристики конкретних статей або питань, що перевіряються;
5) хто виконував аудиторську роботу та дату завершення цієї роботи;
6) хто виконував огляд виконаної аудиторської роботи, дату та обсяг такого огляду.

Документація, отримана та складена під час виконання завдань з надання впевненості, збирається в аудиторські файли. Фірмою прийнято формувати:

постійний аудиторський файл клієнта, що містить отриману в процесі співпраці інформацію про клієнта, яка рідко змінюється. У такий файл збираються статутні та реєстраційні документи, протоколи засідань, річна фінансова звітність тощо (наведений перелік не є вичерпним). Фірма може змінювати склад постійного аудиторського файлу клієнта в залежності від обставин та умов завдання, обсягів отриманої інформації та умов співпраці з конкретним клієнтом. Склад постійного файлу може доповнюватись кожного наступного року в ході співпраці з постійними клієнтами та за отримання додаткової інформації про клієнта;

поточний аудиторський файл із завдання, що містить усі робочі документи, складені в процесі виконання конкретного завдання, документи, отримані від клієнта щодо питань виконання поточного завдання, листування з клієнтом та третіми особами щодо питань із конкретного завдання, інші аудиторські докази, на підставі яких складається та надається клієнту звітний документ за результатами виконання завдання. Відповідальність за формування та складання поточного аудиторського файлу із завдання покладена на керівника групи із завдання.