Аудит фінансової звітності

Перевірка фінансової звітності підприємства, що має на меті надання об’єктивного, незалежного аудиторського висновку (обґрунтованої впевненості) про її достовірність повноті та відповідності концептуальній основі складання.

Аудит може проводитись як відносно звітності в цілому, так і відносно окремих її компонентів та статей.

Перевіряється:

 • відповідність звітності обраній концептуальній основі обліку;
 • правильність, послідовність та повнота застосування нормативів, правил та стандартів;
 • повнота та своєчасність реєстрації господарських операцій в обліку;
 • форми звітності та їх відповідність вимогам, що до них застосовуються, а також правильність їх складання, повнота та достовірність наданим даним.

Найбільш розповсюджені сьогодні в Україні наступні принципи складання звітності (концептуальні основи):

 • положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БУ/NAS);
 • міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФО/IFRS);
 • загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку США (ОБПУ США/US GAAP).

Результат:

 • аудиторський висновок (звіт) встановленої форми про повноту та достовірність фінансової звітності;
 • аудиторський звіт, що містить більш детальні висновки та рекомендації.

Унікальним інструментом перевірки є аудиторська вибірка, яка ґрунтується та розраховується на підставі тесту системи обліку та контролю на підприємстві, оцінки ризиків, професійних та часових ресурсів аудитора, а також специфіки замовлення. Вона є зразком перевіреного матеріалу і дозволяє швидко та ефективно створити уяву про ціле по його частині.

На підприємстві, що перевіряється, наші спеціалісти вивчають бізнес підприємства, важливі умови його функціонування, тестують систему управління, обліку та контролю, визначають ризики. Далі здійснюється вибіркова перевірка всіх вагомих показників звітності (тверджень менеджменту) підприємства від реєстрації господарських операцій , оформлення первинних документів, систематизації даних у регістрах обліку та підсумкових даних у звітності.

НАДАНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПОКЛИКАНИЙ ПІДВИЩИТИ СТУПІНЬ ДОВІРИ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ НИМИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.

У число користувачів можуть входити:

 • акціонери підприємства;
 • кредитори;
 • банки и кредитні установи;
 • робітники підприємства;
 • громадськість та багато інших осіб